Algemene-voorwaarden

Inleiding

Ik ga voor een duurzame samenwerking. Daarom vind ik het belangrijk om hier heldere afspraken over te maken, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Onze afspraken lees je in deze algemene voorwaarden en in mijn offerte.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via else [a] somethingelse.nl

1. Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever.

Lees je ‘ik’, ‘mij’, of ‘mijn’, dan bedoel ik Something Else Advies als opdrachtnemer. Something Else Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27199429, en gevestigd aan de Schoenmakerstraat 77, 2628 VK in Delft.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die ik voor je doe, alle opleidingen en lezingen die ik verzorg, alle offertes die ik uitbreng en alle overeenkomsten die ik met je sluit.

Als je akkoord geeft op mijn offerte, of je online inschrijft voor een opleiding, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen over een nieuwe afspraak en zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.

3. Hoe kunnen we van deze voorwaarden afwijken?
Soms wijk ik in mijn offerte op bepaalde punten van deze algemene voorwaarden af. In dat geval zijn die specifieke punten niet meer van toepassing en geldt wat in mijn offerte staat.

Als jij zelf andere afspraken wilt maken, geef dit dan op tijd bij mij aan. De door jou gewenste afspraken zijn pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

4. Welke prijzen gelden er? En wat doen we als de opdracht wijzigt?

In mijn offerte lees je wat ik doe voor welke prijs. Omdat ik werk met vaste prijzen, is duidelijk in de offerte omschreven wat in de prijs zit inbegrepen en wat niet.

De vaste prijs is gebaseerd op de informatie die je hebt gegeven tijdens ons offertegesprek. Heb je bepaalde informatie tijdens dit gesprek niet vermeld? Of blijkt tijdens de opdracht dat jouw wensen toch anders zijn, en heeft dit invloed op de overeengekomen prijs? Dan kan het zijn dat ik de opdracht moet aanpassen. Ik stuur je dan na overleg een nieuw voorstel toe. Pas na jouw akkoord op het nieuwe voorstel ga ik met de aangepaste opdracht aan de slag.

5. Wanneer hebben we een overeenkomst?

Er is sprake van een overeenkomst als je mij een schriftelijk akkoord geeft op de offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Je kan de offerte ondertekenen en opsturen, of het akkoord per e-mail geven.

Voor de open opleiding die ik verzorg, is het mogelijk om je online in te schrijven. Als je je online hebt ingeschreven, is de inschrijving pas definitief als ik deze heb bevestigd.

6. Wat kan je wel en niet van mij verwachten? Wat spreken we af over de planning?

Ik zal mij inspannen om van de opdracht een succes te maken. Ik stel hoge eisen aan mijn werkzaamheden, maar ik kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Als je bij mij een opleiding volgt, dan is het resultaat bijvoorbeeld mede afhankelijk van jouw actieve deelname aan de opleiding.

Als ik een planning met je afspreek, is deze planning altijd indicatief. Als ik een planning niet dreig te halen, dan bespreek ik dit altijd met je en maken we een nieuwe planning.

Voor het behalen van een planning ben ik afhankelijk van jouw medewerking. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat ik op tijd de juiste informatie krijg. Lever daarom de gevraagde informatie op tijd aan en bied de ondersteuning die ik van je vraag. Zo zorgen we samen dat de opdracht op tijd afgerond kan worden.

7. Hoe werkt het met de betaling en facturen?

De betalingstermijn van mijn facturen is 14 dagen. Als je te laat betaalt, kan ik wettelijke rente en incassokosten bij je in rekening brengen.

 8. Wat zijn de regels rondom opzegging en annulering?

Wij kunnen de overeenkomst allebei opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Als jij de overeenkomst opzegt, moet je mij altijd de gewerkte uren betalen en ook de uren die ik zou maken in de maand na binnenkomst van jouw opzegging. Deze uren moet je ook betalen, als je datgene wat ik voor je gemaakt heb, nog niet zelfstandig kunt gebruiken of als de opdracht nog niet af is.

Voor de lezingen en opleidingen die ik verzorg, heb ik daarnaast de volgende annuleringsregels:

– Na inschrijving voor de opleiding of het boeken van de lezing is het tot 1 maand vóór de startdatum van de opleiding of de lezing mogelijk om deze kosteloos te annuleren.

– Als je na die tijd annuleert, dan betaal je 50% van het opleidingsbedrag of van de fee voor de lezing. Als je mijn factuur nog niet betaald hebt, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.

– Het is altijd mogelijk om een vervanger te sturen voor een opleiding, bijvoorbeeld een collega.

– Voor een lezing is het in plaats van annuleren mogelijk om een alternatieve datum te zoeken. Hiervoor breng ik geen extra administratiekosten in rekening.

In het geval van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van mij, kan het gebeuren dat ik een deel van de opleiding of een lezing niet kan verzorgen. We zoeken dan gezamenlijk naar een nieuwe datum. Als ik door overmacht de opleiding of lezing niet op de afgesproken datum kan verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding. Ook ontvang je geen restitutie van de deelnemersbijdrage als je niet op de vervangende datum aan de opleiding kunt deelnemen.

Als de opleiding onvoldoende inschrijvingen heeft, dan verplaats ik de opleiding naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, dan ontvang je restitutie van het bedrag dat je al voor de opleiding hebt betaald.

9. Wat mag je met mijn werk doen?

Alle intellectueel eigendomsrechten op de zaken die ik voor je maak, ontwerp of schrijf, blijven van mij. Je krijgt van mij een gebruikersrecht om deze zaken te gebruiken voor het doel van de opdracht en voor de wijze van verspreiding die we hebben afgesproken in de offerte. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om publicatie in een boek of op je website.

Wil je de zaken die ik voor je gemaakt, ontworpen of geschreven heb, ruimer gebruiken? Of wil je dat ik de intellectueel eigendomsrechten aan je overdraag? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Het kan zijn dat ik hiervoor een extra vergoeding van je vraag.

Als je bij mij een opleiding volgt en ik gebruik in de opleiding modellen of materialen die ik zelf heb ontwikkeld, dan mag je deze voor eigen doeleinden gebruiken. Maar je mag deze niet zomaar delen met anderen. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij.

10. Wat doen we als je een klacht hebt, je mij aansprakelijk wilt stellen, of als er een (dreigend) conflict is?

Na het afronden van de opdracht hoor ik graag zo spoedig mogelijk je feedback, zodat ik hier iets mee kan doen. Doe dit in ieder geval binnen 14 dagen na het afronden van de opdracht.

Hoor ik niets van je? Dan geldt de opdracht als opgeleverd en moet je mijn factuur gewoon betalen. Als je wel ontevreden bent, geef dan duidelijk aan waarom en geef mij tijd om te reageren. Als de opdracht niet aan de overeenkomst voldoet, zorg ik dat deze daar alsnog aan voldoet.

Het heeft mijn voorkeur om eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. Pas als het ons niet lukt om er onderling uit te komen, zullen we ons geschil voorleggen aan de rechter in Den Haag. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de volgende regels:

  • Stuur mij altijd een bericht waarin staat waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren en/of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
  • Ben ik aansprakelijk voor schade die bijvoorbeeld is ontstaan door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de overeenkomst? Of schade die op een andere manier is ontstaan? Dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de opdracht zijn overeengekomen.
  • Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
  • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
  • De genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
  • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 11. Afsluiting

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Versie 1. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020